Paper Information
Paper
Investigations in the possibility of early detection of colorectal cancer by gas chromatography/triple-quadrupole mass spectrometry

Authors
Shin Nishiumi*, Takashi Kobayashi*, Shuichi Kawana, Yumi Unno, Takero Sakai, Koji Okamoto, Yasuhide Yamada, Kazuki Sudo, Taiki Yamaji, Yutaka Saito, Yukihide Kanemitsu, Natsuko Tsuda Okita, Hiroshi Saito, Shoichiro Tsugane, Takeshi Azuma, Noriyuki Ojima, Masaru Yoshida (*,contributed equally to this study and shared authorship)

Journal
Oncotarget Advanced Publications 2017
DOI:10.18632/oncotarget.15081
Related Information

(Graduate School of Medicine)