Paper Information
Paper
”A novel thymoma-associated autoimmune disease: Anti-PIT-1 antibody syndrome”

Authors
Hironori Bando, Genzo Iguchi, Yasuhiko Okimura, Yukiko Odake, Kenichi Yoshida, Ryusaku Matsumoto, Kentaro Suda, Hitoshi Nishizawa, Hidenori Fukuoka, Atsuko Mokubo, Katsuyoshi Tojo, Yoshimasa Maniwa, Wataru Ogawa, and Yutaka Takahashi

Journal
Scientific Reports
Related Information

(Graduate School of Medicine)